• This question has been deleted.

General Question

paulinakot's avatar

Tłumaczenia?

Asked by paulinakot (1points) March 29th, 2014

Rzecznik MSZ powiedział: “Jesteśmy bardzo zaniepokojony tym najnowszej argentyńskiej próbę odizolowania mieszkańców Falklandów i uszkodzić ich warunków życia, na które nie ma uzasadnienia.

Nie mamy wątpliwości, o naszej http://www.tanie-tlumaczenia.pl/rzeszow.html suwerenności Falklandów i będzie nadal wspierać prawa wyspiarzy do określenia własnej przyszłości politycznej.

“Nie będzie ani my, ani Falklandy zginać do tych, którzy starają się zastraszyć lub szantażować Wyspy. Roger Spink, prezes Izby Gospodarczej Falklandy, powiedziała mała wspólnota coraz bardziej odczuwalne Falklandy blokady.

“Gdybyśmy Palestyna, Unia Europejska będzie się w ramiona,” powiedział.

Observing members: 0 Composing members: 0

3 Answers

dappled_leaves's avatar

Może chcesz spróbować Google Translate do tego.

dxs's avatar

With all those y’s and z’s, I’m guessing Polish.
Welcome to Fluther! Fluther Guidelines require questions to be posted in English.

gailcalled's avatar

Oznacz to pytanie

This discussion is closed.

Have a question? Ask Fluther!

What do you know more about?
or
Knowledge Networking @ Fluther