Social Question

Fatfacefun's avatar

I need to translate something from Haitian Creole to english can you help?

Asked by Fatfacefun (143points) December 21st, 2009

Creole Translation

Observing members: 0 Composing members: 0

3 Answers

Fatfacefun's avatar

THIS IS IT : Bill se Casseus Claudel zanmi ou ki Ayiti a.Mwen ekri ou mesaj sa,jis pou mwen fè ou konnen ke mwen fè E-Mail la.Ou se yon moun ki konte pou mwen anpil nan lavi’m.Mwen konsidere ou tankou papa’m,paske nan ti bout tan ou fè Ayiti a,ou ede’m anpil avèk ti kob ou ban mwen yo.Gras a Dieu manman’m pa pli mal,men li toujou lopital.Mwen santi ke se bon Dieu ki voye ou sou  wout mwen.Paske mwen pat konnen ki bo mwen ta pra’l jwenn kob pou mwen te achte medikaman pou manman’m.Gras a ou mwen gentan achte anpil medikaman pou manman m . M’ap priye bon Dieu chak jou pou ou,pou li kenbe lavi ou pou li ba ou fos ak kouraj nan tout sa ou ap fè.Paske ou se yon bon moun,ke bon Dieu beni ou bye bye .

eeveegurl's avatar

Oh wow. This is really testing my linguistics knowledge from college.

I can guess and check and google and wiki some of these and figure it out, but it might take me a couple of hours :/ What do you need it for? Is it important?

Fatfacefun's avatar

No, it’s done now but thanks anyway.

Answer this question

Login

or

Join

to answer.
Your answer will be saved while you login or join.

Have a question? Ask Fluther!

What do you know more about?
or
Knowledge Networking @ Fluther